Betere samenwerking voor jeugd met psychische klachten

Huisartsen, buurtteams en jeugdgezondheidszorg in de gemeente Utrecht gaan beter samenwerken om de basiszorg voor kinderen en jongeren met psychische klachten te verbeteren. In de samenwerking is aandacht voor de samenhang in de zorg die zij leveren. Psychische klachten gaan vaak samen met sociale en/of opvoedkundige problemen in het gezin. Daarbij werken huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen en buurtteams allen samen vanuit verschillende perspectieven. Hier vind je meer informatie over die samenwerking. 

Welzijn op recept

Soms heeft iemand pijn of klachten die de huisarts niet kan verhelpen. Vaak is er meer aan de hand. Zo doet eenzaamheid ook echt pijn. Bij zulke klachten kan de huisarts een recept geven om iets te gaan doen wat de patiënt fijn vindt en wat goed voor hem of haar is. Bijvoorbeeld om te gaan bewegen, of om eens een koffietafel te bezoeken. Dit gaat in samenwerking met  Me’kaar (sociaal makelaars in Zuilen-Ondiep). Me’kaar zoekt samen met de patiënt uit wat het beste past bij hem of haar.

Een daglicht lamp helpt als je last hebt van depressie(ve) gevoelens. Maar zo’n lamp is duur. Daarom hebben we in de buurt gevraagd of er mensen zijn die een lamp hebben, maar niet gebruiken. Zo hebben we drie lampen gekregen uit de buurt!
Het gaat goed met de uitleen. De drie lampen zijn regelmatig uitgeleend. De mensen die het nodig hebben, zijn er blij mee. Eén van de daglichtlampen is ingeleverd door het Burennetwerk in Zuilen. Zij hadden een oproep geplaatst via hun Facebookpagina.

Eén loket specialistische jeugdhulp in Zuilen

In Zuilen is een team gestart dat buurtgerichte specialistische jeugdhulp biedt: ‘Extr@ Zuilen’ Huisartsen en Buurtteams kunnen nu doorverwijzen naar één loket in de wijk. Gezinnen hoeven niet meer langs allerlei deuren.
Lees hier het hele artikel in het AD/UN

Samen voor gezonde wijk

Negen partijen uit Utrecht (Noordwest) gaan beter samenwerken om gezondheid in de wijken van Utrecht Noordwest (Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd) te bevorderen. Ze vinden dat:

  • iedere bewoner zorgt zo goed mogelijk als hij of zij kan voor de eigen gezondheid
  • er meer aandacht moet zijn voor een gezonde leefomgeving
  • gezondheid als rode draad in het werk van iedereen
  • niet denken in ‘ziekte en zorg’, maar meer in ‘gezond en hoe doen we dat’
  • jeugd heeft de toekomst
  • versterken van samen leven met elkaar in de wijk

De samenwerking in de wijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd was al goed. Nu is die samenwerking ook officieel.

Factsheet Gezonde Wijkalliantie Utrecht Noordwest_def

 

 

Wijksafari Ondiep

Op 9 juni bezochten zorgverleners, buurtteammedewerkers en sociaal makelaars zes plekken in Ondiep waar mensen vaak vrijwillig werk doen voor de buurtbewoners. Op de foto: Evert Renswouw (in geruit overhemd), vrijwilliger bij de Voedselbank in Ondiep geeft uitleg. Dat waren de volgende plekken:

 

Oproep tegen armoede in Utrecht

Wij steunen de Utrechtse wethouder Victor Everhardt in zijn oproep tegen armoede aan de politieke partijen. Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. Het NIBUD heeft voor Utrecht uitgerekend dat een kinderloos stel op bijstandsniveau 125 euro per maand te kort komt. Ook als zij gebruik maken van alle toeslagen en armoederegelingen. Voor een gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar op bijstandsniveau kan dat oplopen tot 250 euro per maand. Oorzaak: de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget voor oudere kinderen zijn te laag.

We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. We nodigen daarom alle gemeenten, betrokken organisaties en burgers uit om onze oproep voor voldoende inkomen te ondersteunen.

 

Is lezen moeilijk?

Vind u lezen moeilijk? Dan helpen we u aan de balie. We leggen u uit wat u moet doen. Zoals bij de pillen die u moet slikken. U kunt het gewoon vragen. Wij vinden dat niet raar.

Afspraken huisartsen en apothekers over medicijnen

Huisartsen en apothekers maken afspraken over medicijnen. Eind november ging het over medicijnen die soms een poosje niet te krijgen zijn. Dat kan gebeuren door een storing in een medicijnenfabriek. Of doordat de productie wordt gestopt door een controleur. De apotheker waarschuwt dan de huisarts. Dan kan de huisarts een ander middel voorschrijven of een andere dosering. Soms lukt het de apothekers om de medicijnen te bestellen in het buitenland. Dit bespreken ze dan met de huisartsen.

Apothekers Zuilen en Ondiep winnen prijs

p1010225[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="Lees voor"]

De apothekers Sylvia Verwoert van apotheek Ondiep en Fleur de Groot van de Zuilense apotheek hebben met het project ‘Kwetsbare Ouderen’ in de Utrechtse wijken Zuilen en Ondiep de zorginnovatieprijs van de KNMP* gewonnen. Beiden nemen deel aan de werkgroep kwetsbare ouderen en Sylvia is de kartrekker van dit project. In dit project werken alle eerstelijns zorgverleners en sociale partners op een unieke manier samen rondom de oudere bewoners. Het doel is om de ouderen te ‘ontzorgen’ en daarmee de leefbaarheid, de zorgverlening en gezondheid van de wijk te verbeteren. De apotheek geldt als laagdrempelige voorziening waar verhoudingsgewijs veel ouderen binnenkomen. De prijs wordt op 11 oktober 2016 om 10.00 uur uitgereikt tijdens het Najaarscongres van de KNMP in de Beatrixhal van de Jaarbeurs in Utrecht.

In de Utrechtse wijken Zuilen en Ondiep hebben eerstelijns zorgverleners en sociaal hulpverleners geïnvesteerd in een gezamenlijke aanpak rondom kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen worden binnen het project gedefinieerd als ouderen met vier of meer verschillende zorg- of hulpverleners. De huisarts houdt in het huisarts informatiesysteem (HIS) bij wie er bij de oudere patiënt betrokken zijn, inclusief functie/rol in relatie tot de patiënt. De zorg- en hulpverleners geven dit zelf door aan de huisarts. Ze doen dit aan het begin van hun behandeling en bij het stoppen ervan. Voor de professionals in de wijk is een overzichtelijk stappenplan gemaakt. Deze aanpak is ontwikkeld en uitgewerkt in een multidisciplinaire werkgroep die naast apothekers bestaat uit huisartsen, fysiotherapeuten en praktijkondersteuners ouderenzorg.  De KNMP vindt het innovatief dat twee apothekers dit eerstelijns zorgproject leiden. Dit is in lijn met de visie die de KNMP heeft voor de toekomst van de apotheker.

VICTOR

Vier of meer zorg- en hulpverleners tegelijk leidt vaak tot versnippering van de zorg en verwarring bij de oudere. Daarom hebben de aangesloten zorg- en hulpverleners ‘de VICTOR’ in het leven geroepen. De VICTOR is de ‘regelneef’ voor de kwetsbare oudere en het aanspreekpunt voor de andere zorgverleners. Deze rol kan in principe door elke betrokken zorg- of hulpverlener ingevuld worden. Ook de mantelzorger of in een enkel geval de oudere zelf kan ‘de VICTOR’ zijn. Wie die rol heeft, hangt af van waar het zwaartepunt van de zorg- of hulpverlening ligt. Dit wordt door de betrokken zorg- en hulpverleners in samenspraak met de oudere en eventueel familie bepaald. VICTOR zal ook voor andere projecten in de wijk worden ingezet.

Geïntegreerde eerstelijns zorg

In Zuilen en Ondiep werkt men sinds anderhalf jaar in GEZ-verband samen. GEZ staat voor Geïntegreerde Eerstelijns Zorg. ZuilenOndiepGEZond bestaat uit huisartsen, apothekers en oefen- en fysiotherapeuten van 5 gezondheidscentra. Cruciaal hierin is ‘elkaar kennen’. Als je elkaar kent, is het makkelijker om patiënten gericht door te verwijzen en om samen te werken. Doel is het bieden van zorg die is afgestemd op de behoeftes, mogelijkheden en wensen van de bewoners in de wijk. Samen met de partners uit het sociale domein en de bewoners maakt de GEZ zich sterk voor een gezonde wijk.

*KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie. Dit is de landelijke beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en apotheken.